Stroomgebiedsplan Geul

In het najaar start de verkenning voor het stroomgebied van de Geul. We gaan dan onderzoeken welke maatregelen mogelijk en wenselijk zijn om bewoners beter te beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. 

De verkenning werkt toe naar samenhangend maatregelenpakket voor het hele gebied, van bron tot monding. In het hele gebied zullen naar verwachting veel kleinschalige maatregelen nodig zijn. Om te voorkomen dat het oplossen van een probleem op de ene plek zorgt voor nieuwe problemen op een andere plek, is zorgvuldig onderzoek nodig. Om gebieden te beschermen kan het ook nodig zijn om maatregelen te treffen in gebieden zonder overlast.

Bewoners en belanghebbenden worden op verschillende momenten betrokken in deze verkenningsfase. Via deze website en via uw gemeente wordt u hierover op de hoogte gehouden. 


Proces en planning

De verkenning start met verschillende onderzoeken naar mogelijkheden om water vast te houden, op te slaan en af te voeren. Er zijn al diverse onderzoeken gestart, zoals een onderzoek naar de Geulmonding bij Bunde en een onderzoek naar waterberging in de dalvlaktes van de Geul tussen Valkenburg en Gulpen.

Op basis van de onderzoeken worden verschillende pakketten met maatregelen samengesteld. Deze worden ieder aan de hand van nog te ontwikkelen modellen doorgerekend en geoptimaliseerd. Uiteindelijk besluiten de betrokken overheden samen welk maatregelenpakket uitgevoerd gaat worden. Hierbij wordt naast de waterveiligheid ook gekeken naar de kosten en de impact op de omgeving. Dit besluit wordt naar verwachting eind 2027 genomen. Ook worden dan afspraken gemaakt over de uitvoering: wie doet wat, wanneer en hoe vindt de financiering plaats. Daarna worden de plannen per deelgebied verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

Samenwerking 

De verkenning is een samenwerking van de betrokken overheden in het gebied. Dit zijn de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Deze overheden hebben in het voorjaar van 2024 afspraken gemaakt over welke stappen doorlopen worden, wie welke besluiten neemt en hoe de omgeving wordt betrokken. Dit staat in een werkgebiedsplan dat in het voorjaar van 2024 door alle betrokken overheden is vastgesteld. Vanuit de betrokken overheden is een bestuurlijk regieteam gevormd dat zorgt voor de aansturing. Ook Belgische overheden zijn betrokken bij de verkenning, omdat de bron van de Geul in België ligt. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) regisseert het verkenningsproces. 

Stroomgebied Geul

Het stroomgebied van de Geul ligt in het werkgebied Maastricht-Heuvelland. Het stroomgebied van de Geul is met alle zijtakken het grootste stroomgebied in dit werkgebied. De zijtakken van de Geul zijn onder meer de Gulp, Mechelderbeek, Selzerbeek en Eyserbeek. De bron van de Geul ligt in België. Onderdeel van de WRL-aanpak is een samenwerking met Belgische overheden om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn in het Belgische deel van het stroomgebied. 

Documenten


Deze website is een initiatief van programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

In programma WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk samen aan een waterveiliger Limburg.


Partner Veiligheidsregio Noord-Limburg